Türk Silahl? Kuvetlerinde Disiplin Suç ve Cezalar? ve Yarg? Denetimi Doktora Tez Tasla?? Avukatl?k Bürosu Demokratik hukuk devletinde güdülen amaç ne olursa olsun,k?s?tlamalar?n, bu rejimlere özgü olmayan yöntemlerle yap?lmamas? ve belli birözgürlü?ün kullan?lmas?n? önemli ölçüde zorla?t?racak ya da ortadan kald?racakdüzeye vard?r?lmamas? gerekir. Her ne kadar yasa koyucu; suç kast?n?n, bildirilen içeri?inorant?l? ve gerekli incelemesinin yoklu?undan…

Yarg? Reform Ad?mlar?yla Güçleniyor Ancak ?ikâyet ederken müstakil bir suç i?lemi? veya bir disiplin tecavüzünde bulunmu? ise ayr?ca sorumlu olur (AsCK m.189). Soru?turman?n amac?, disiplin suçu te?kil etti?i ileri sürülen fiile ve bu fiili i?leyen faile ili?kin her türlü fiili ve hukuki ara?t?rmay? yaparak ilgililerin sorumluluklar?n? belirlemektir[353]. Bu belirlemeyi yapabilmek için, soru?turmac?n?n ba?ta kendisine suçlama…