Do?ru Laptop Seçimi Hangi Laptopu Almal?y?m? Teknosa Kampanyalar? & F?rsatlar? Tezsiz Yüksek Lisans program?na kay?tl? bir ö?rencinin Enstitü’deki ilgili Doktora program?na do?rudan geçi? yapmas? mümkün de?ildir. Bunun ile birlikte, ö?renci Enstitü’nün ilgili Doktora program?na ba?vuru için belirlenen ko?ullar? sa?layabildi?i durumlarda, ilgili Doktora program?na kabul için de?erlendirmeye al?nabilir. Bu programdan mezun olan ö?rencilerin bir k?sm? doktora programlar?na…

Bilgisayar Mühendisli?i Lisans Program? Eski bilgisayar? henüz silmediyseniz, ürün anahtar?n? resmi olarak kald?rman?z? ve etkin bir ?ekilde “devre d??? b?rakman?z?” öneririz. Bu, Microsoft’un art?k anahtar? kullanmad???n?z izlenimini almas?na yard?mc? olabilir. Bir Al?c?n?n B2C gönderileri hariç gönderiler için ek teslimat talimatlar? sa?lamas? halinde, Gönderici bu 16. TNT seçili konumlarda B2C Gönderilerini TNT taraf?ndan Al?c?dan al?nan ek…